logo06       Pracownia Architektoniczna Ewy Stockiej

Co robimy ?

projekty architektoniczne, budowlane i wykonawcze

 • budownictwa mieszkaniowego
 • budownictwa przemysłowego
 • obiektów sportowych i rekreacujnych
 • obiektów oświaty i szkolnictwa
 • budownictwa użyteczności publicznej
 • obiektów ochrony środowiska
 • projekty wnętrz

 

WYKONUJEMY

 • projekty prac remontowych
 • projekty prac adaptacyjno-modernizacyjnych,
  również obiektów zabytkowych
 • inwentaryzacje obiektów w pełnym zakresie wraz z ekspertyzami
 • ekspertyzy i opinie techniczne w zakresie budowlano-konstukcyjnym i instalacyjnym
 •  studia możliwości i kosztów inwestycji
 • kosztorysy i specyfikacje wykonania i odbioru robót

PROJEKTY DOMÓW JEDNORODZINNYCH

 • projekty gotowe
 • prjekty na indywidualne zamówienie

Wykonujemy również:

 • uzgodnienie i zatwierdzenie dokumentacji technicznej
 • nadzory autorskie
 •  auditing energetyczny
 • charakterystykę energetyczną obiektów
 • prace geodezyjne i geotechniczne
 • sprawdzanie i weryfikację projektów budowlanych

POSIADAMY WSZYSKIE UPRAWNIENIA BUDOWLANE

 

Art. 20.1.2 Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego.

“Prawo budowlane”